Connect with us

Politika

Dr. Molnár Krisztián nyílt levele Pusztaszabolcs polgármesterének

mm

Published

on

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke nyílt levelet fogalmazott meg Pusztaszabolcs polgármesterének, amelyet most változtatás nélkül közlünk.

Nyílt levél

Pusztaszabolcs polgármesterének

Simonné Zsuffa Erzsébet

polgármester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Ön közvetlen környezetében keletkezett közéleti botrány okán, Fejér megye vezetőjeként külön is meg kell, hogy keressem Önt.

Számos felháborodott megyei lakostól értesültem arról, hogy Csiki Szilárd alpolgármester milyen vallásgyalázó kijelentést tett, ugyan az egyházi tiltakozások hatására települési képviselői jogviszonya megtartása mellett alpolgármesteri tisztségéről lemondott, de tettét nem bánta meg, sőt szavaival élve „helyi szintre is elért a politika mocska, amihez nem vagyok hajlandó asszisztálni” még mártírként szeretné magát feltüntetni.

Zsuffa Erzsébet, Pusztaszabolcs polgármestere pedig nyilatkozata szerint keresztény emberként elítéli, de polgármesterként tetteit nem kéri számon rajta. Sőt, „Még egyszer hangsúlyozom, hogy sem én, sem a testületünk nem zsarolható, és ez az egész nem más, mint egy politikai húzás.” (forrás: Zsuffa Bözsi polgármester facebook oldala január 28. 20:42).

Ezek az események és mondatok mélyen megrendítettek és elgondolkodtattak több okból is:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (3) bekezdése és 68. §-a szerint az önkormányzati képviselő, a polgármester a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.

Az eskü szövege így szól:

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a (megye vagy település vagy kerület) fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!

Magyarország Alaptörvénye a Nemzeti hitvallásban pedig az alábbiakat rögzíti:

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.

Magyarország Alaptörvénye több más helyen is védelemben részesíti a szabad vallásgyakorlást, de IX. cikk (5) bekezdése a következőkről rendelkezik:

A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek – törvényben meghatározottak szerint – jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.

Mindazonáltal felhívom szíves figyelmét, hogy a KSH utolsó népszámlálási adatai szerint Magyarországon csak a népesség 18,2 %-a, Fejér megyében 19,5 %-a vallotta magát egyik felekezethez sem tartozónak.

Könnyen kiszámítható mennyi ember hitét, méltóságát sértette meg Csiki Szilárd alpolgármester. Az pedig szintén tény, hogy egy településvezetői vagy helyi képviselői megbízatás a magánembertől nem választható el, hisz egy városvezetőnek, egy képviselőnek viselkedésével is példát kell mutatnia.

Polgármester Asszony pedig – véleményem szerint – értékközösséget vállalt alpolgármesterével amikor csak „politikai húzás”-nak nyilvánította a vallásgyalázást elítélőket.

Egyetértek Baltási Nándor katolikus Plébános úrral, hogy az fényképezkedjen templom előtt, aki elfogadja és vallja azokat a téziseket, amelyeket az egyház tanít és hirdet. A Polgármester Asszony csapatával, köztük Csiki Szilárddal, a Szent Imre Templom előtt fotóztatta magát olyan látszatot keltve, hogy ők is hívő emberek. Ezzel becsapták választóikat.

És akkor még nem írtam arról, hogy a Pusztaszabolcsi Önkormányzat honlapja úgy indul „Isten hozta Pusztaszabolcs város megújult honlapján!”

Nem beszélve arról, hogy Polgármester Asszony „mélyen vallásosként” tünteti fel magát közösségi oldalán megtalálható nyilatkozatában. Több helyen hivatkozik kiváló egyházi kapcsolataira is.

Dr. Kránitz Mihály Alapvető Hittan Tanszék tanszékvezetőjének (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) szavaival élve:

A hit megvallása és kinyilvánítása a kereszténység lényege. Ennek a meggyőződésnek az alapja az Isten Fia, Jézus Krisztus, akiről 2000 év óta tesz tanúságot az Egyház. Az evangélium hirdetése mellett feladata a hit tartalmának őrzése, védelme és továbbadása is.

Hogyan is egyeztethető össze akkor Polgármester Asszony, Csiki Szilárd élce az Ön hitével? Vagy netán csak farizeusi viselkedésről beszélünk?

Azért is szomorít el Csiki Szilárd tette és annak elfogadása Polgármester Asszony és testülete által, mert valaki úgy nyilvánít véleményt, hogy nem ismeri annak tartalmát. Úgy támadta meg Szűz Máriát, Magyarok Nagyasszonyát, hogy azzal sincs tisztában, hogy – többek közt – a katolikus egyház tanítása szerint Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát.

Önmagában is szégyenteljes minősíteni egy Édesanyát, hogy mit kellett volna tennie inkább…

Ön vagy Csiki Szilárd mit szólna ahhoz, ha az alpolgármester mondatait édesanyjuknak tennék fel, és ebbe még politikai tartalmat sem lehet belemagyarázni.

Fejér megye elnökeként azért is rendítenek meg a történtek, mert nem véletlenül szerepel címerünkben, hogy Szent István felajánlja országát Szűz Máriának.

Ennek megsértésére érkező véleményeket pedig egy Fejér megyei település vezetése csakpolitikai húzás”-nak véli.

Úgy vélem, ez a hozzáállás a nem hívő emberektől sem fogadható el, nemhogy a hívőktől, településvezetőktől pedig egyáltalán nem!

Polgármester Asszony nem vonta vissza az alpolgármesteri megbízást a botrány kirobbanásakor és azt követően sem, pedig erre az önkormányzati törvény alapján joga lett volna ezt megtenni.

Csiki Szilárd csak alpolgármesteri tisztségéről mondott le, képviselőségéről nem, erre Polgármester Asszony testületével együtt nem hívta fel, ezzel – álláspontom szerint -sorsközösséget vállalt vele.

Kérem Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy egyértelműen fejtse ki véleményét a téma kapcsán, valljon színt. Felszólítom, hogy amennyiben osztozik Csiki Szilárd véleményével – amire minden jel utal – akkor tekintettel arra, hogy ez esetben nem méltó a polgármesteri tisztség betöltésére, így mondjon le róla.

Babits Mihály Jónás könyvéből idézve „mert vétkesek közt cinkos, aki néma”.

Székesfehérvár, 2021. január 31.

Tisztelettel:

Dr. Molnár Krisztián

elnök

Hirdetés